Urolithiasis guide

Svensk version

Sidebar
Menu
Uppföljning
Patienter, som behandlas profylaktiskt med medicin/diet,
bör kontrolleras med relevanta blod- och urinprover
(t.ex. U-pH, dU-citrat, dU-kalcium, dU-oxalat) efter 3 och
6 månader, och därefter årligen med hänsyn till om behandlingen har korrigerat den metaboliska rubbningen.

Därefter bör dessa patienter kontrolleras årligen med relevant
röntgendiagnostisk metod, för värdering av behandlingens effekt på stenrecidiv, och hur patienten har följft behandlingsordinationen.

Patienter med mycket uttalad stensjukdom och risk för njurfunktionspåverkan eller andra organskador (t.ex. patienter
med primär hyperoxaluri, cystinuri och renal tubulär acidos)
bör kontrolleras oftare, med relevant diagnostisk metod.
Menu